O szkole

PROMOCJA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klisinie, jako szkoła stowarzyszeniowa powstała w 2012r. w wyniku reformy szkolnictwa w  gminie Głubczyce. Organem prowadzącym szkołę jest Ochotnicza Straż Pożarna w Klisinie.

            Motto naszej szkoły to „Rodzinna szkoła sukcesu”.

Specyfika małej szkoły sprawia, że wszyscy się znają, co w efekcie skutkuje dobrymi relacjami wychowanków w każdym wieku. Mała społeczność szkolna powoduje też efekt większej kontroli społecznej co pozwala unikać problemu w takich kwestiach, jak agresja, kontakt z używkami itp.

Szkoła zapewnia swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa, edukację na wysokim poziomie, rozwój ich zainteresowań i pasji. Dzięki dobrze wykształconej kadrze, uczniowie mają zapewnioną nie tyko edukację na wysokim poziomie, ale także opiekę i uwagę nauczyciela, o którą zapewne trudniej w dużych placówkach. Nauczyciel dobrze zna swoich wychowanków, ich umiejętności oraz obszary do poprawy, ale także dobrze orientuje się w potrzebach dzieci nie związanych z edukacją. Wszystko to daje możliwość dobrania indywidualnego sposobu i tempa przekazywania wiedzy.

Placówka szczególną uwagę przywiązuje do indywidualnej  pracy z uczniem, a także z wychowankami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła gwarantuje wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój ucznia. Nasi wychowankowie mają możliwość nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego już od pierwszej klasy.

Swoje zainteresowania mogą rozwijać podczas zajęć pozalekcyjnych takich jak:

 • koło teatralne,
 • koło rozwijające umiejętności cyfrowe,
 • „zumba”,
 • zajęcia sportowe,
 • koło instrumentalno-wokalne,
 • zajęcia rozwijające z języka polskiego i matematyki,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • koło szachowe.

Każdy uczeń szkoły na okres nauki otrzymuje konto pocztowe Microsoft Outlook oraz darmowy pakiet biurowy Office 365 wraz z aplikacją Teams .

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który daje możliwość uczniom w uczestniczeniu w życiu szkoły. Samorząd Uczniowski angażuje się w działalność charytatywną i w wolontariat.

Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty integracji sensorycznej i terapeuty pedagogicznego. Uczniowie objęci są również opieką medyczną.

Klasopracownie wyposażone są w nowe meble, tablice interaktywne, projektory oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Uczniowie mają dostęp do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt :

 • komputery,
 • tablety,
 • laptopy,
 • drukarkę 3D,
 • zestaw do robienia cyfrowych zdjęć,
 • internet bezprzewodowy,
 • wirtualne laboratorium „Empiriusz”,
 • długopisy 3D.

Prowadzone są zajęcia z programowania i kodowania. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę i salę gimnastyczną. Na terenie szkoły funkcjonuje również kuchnia i stołówka, gdzie są serwowane obiady z zachowaniem zasad zdrowego odżywania.

            W szkole działają również dwa oddziały przedszkolne 3-4 latków i 5-6 latków.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny i bezpieczny rozwój, uczy poprzez zabawę.

Każde dziecko traktowane jest  indywidualnie i podmiotowo.

Kadra pedagogiczna jest twórcza, miła i zawsze uśmiechnięta, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Sale przedszkolne wyposażone są w nowe kolorowe mebelki dostosowane do wieku dziecka., tablice multimedialne, interaktywny dywan, robota Photon oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Sale są estetyczne, jasne, zaaranżowane do potrzeb zabawy i nauki.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, integracji sensorycznej, z pedagogiem i logopedą.

Wychowankowie mają możliwość korzystania z bezpiecznego ogrodu przedszkolnego, w którym znajdują się cztery piaskownice, sprzęt do rozwijania aktywności ruchowej i boisko.

            Szkoła bardzo dobrze współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Stwarza warunki, w których rodzice nie tylko mają głos doradczy, ale często współdecydują o działaniach prowadzonych przez szkołę. Biorą aktywny udział w pracach na rzecz szkoły i imprezach organizowanych przez placówkę. Dużą popularnością w środowisku lokalnym cieszy się organizowany od lat „Piknik Rodzinny”.

Organizujemy przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska promując swoje działania np. na profilu Facebook, gazety „Głos Głubczyc”, Nowej Trybuny Opolskiej itp. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku.

            Podejmowane przez szkołę i  przedszkole działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój naszych wychowanków, promocję zdrowego stylu życia, rodzinne tradycje i zwyczaje kulturowe oraz zachowania proekologiczne.

                   Kształcimy z pasją, inspirujemy do sukcesów.

O Patronie

Kornel Makuszyński (herbu Przyjaciel) urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju. Był synem Edwarda Makuszyńskiego i Julii z Ogonowskich. Uczył się w IV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie. Gdy miał 14 lat napisał pierwsze wiersze, których pierwszym recenzentem był Leopold Staff. Wiersze zostały zamieszczone we lwowskim dzienniku „Słowo Polskie”. Od 1904 roku był członkiem …

Zespół Specjalistów

mgr Marta Palka

Skip to content